Educatie en Platform

Tetem wil jonge mensen helpen de wereld beter te begrijpen én deze te beïnvloeden. Dat doen we door aan relevante maatschappelijke vraagstukken te werken en jonge mensen te stimuleren verbeeldingskracht en vindingrijkheid te gebruiken om zo zélf hun eigen toekomst vorm te geven. We maken hierbij gebruik van digitale cultuur en maakcultuur. Jongeren leven in een wereld omgeven door digitale cultuur. Ze komen er dagelijks mee in contact, via digitale divices en social media. Veel jongeren voelen zich handelingsbekwaam in het werken met digitale media en zijn zelf ook regelmatig producent van content. Tetem helpt jonge mensen bij het ‘leren lezen’ van deze digitale cultuur en zorgt voor een kader waarin digitale cultuur begrijpelijk(er) wordt gemaakt. Ook maakcultuur speelt een belangrijke rol in de wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien. Jonge mensen maken vrijwel dagelijks gebruik van de veelheid aan customer made producten die op maat gemaakt worden. Tetem is ervan overtuigd dat jonge mensen (bijna) alles zélf kunnen maken en wil hen helpen bij het ontdekken van de mogelijkheden die ontwerp en digitale fabricage bieden. Zo krijgen kinderen en jongeren méér grip op de technologie die zo’n bepalende rol in hun leven speelt. En zo ontstaat ruimte voor jonge mensen om eigen talenten te ontdekken en zich te ontplooien tot kritische denkers, ontwerpers en makers!

Binnenschools
Ons educatief programma is gericht op ontwerp, digitale cultuur en maakcultuur. Het is ontwikkeld vanuit de begrippen: verwonderen, onderzoeken en creëren. We maken gebruik van procesgericht werken en onderzoekend en ontwerpend leren. In beide didactieken staat het proces van creativiteit, onderzoek en ontdekking centraal. Dit draagt bij aan inhoudelijke verdieping en verhoging van de intrinsieke leermotivatie van jonge mensen; ze worden uitgedaagd om zélf na te denken en op onderzoek uit te gaan!

In het binnenschoolse programma wordt cultuur vaak verbonden de zaakvakken en aan maatschappelijke onderwerpen. Vooral voor leerlingen met leerachterstanden biedt dit voordelen. Via het kunst- en cultuuronderwijs kan de stof worden herhaald, maar net op een andere manier. Dit zorgt voor een geheugenspoor. Kunst- en cultuuronderwijs kan ook worden ingezet om informatie dieper te verwerken waardoor deze beter beklijft. De vorm van cultuureducatie is contextafhankelijk en verschilt per school. Alleen in co-creatie met het onderwijs kan een bij de school passend cultuureducatieprogramma worden ontwikkeld. School en educator maken samen een brede inventarisatie van de context. Vervolgens wordt een programma ontwikkeld dat aansluit bij de ontwikkeling en interesses van de leerlingen, de mogelijkheden van de leerkrachten en bij beschikbare tijd en middelen van de school.

Educatief programma Primair onderwijs 2024-2025
Educatief programma Voortgezet Onderwijs 2023-2024

Buitenschools
Ons buitenschoolse programma is gericht op het ontwikkelen van een leerecosysteem. De term ‘leerecosysteem’ gebruiken we voor het netwerk van partners dat jonge mensen de mogelijke leerpaden en leerkansen om zich heen laat zien en ze de ruimte geeft om op basis van hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te kiezen waar, wanneer en hoe ze willen leren. Binnen dit leerecosysteem zijn mogelijkheden tot ontmoeting en dialoog in combinatie met lokaliteit belangrijk. In ons voor en door jongeren ontwikkelde activiteitenprogramma verbinden we het formele en non-formele leren en laten jonge mensen in de eigen omgeving het plezier en nut van ‘maken’ ervaren. Jonge mensen uit kwetsbare gezinnen bieden we de mogelijkheid ‘onbetaald’ in te stromen in ons buitenschoolse programma. Zo zorgen we dat ons vrijetijdsaanbod niet alleen kinderen/jongeren bereikt die dit vanuit huis al meekrijgen, maar voor iederéén in de eigen omgeving toegankelijk is!

Elk weekend kunnen jongen mensen een Instapworkshop volgen of in het MaakMeeLab nieuwe technologieën ontdekken en vaardigheden ontwikkelen. Met de Make-It kits kunnen jonge mensen in de eigen thuisomgeving technische en creatieve vaardigheden (verder) ontwikkelen.

Regio Twente
Samen met bedrijven, onderwijs, overheden en culturele instellingen in de 14 Twentse gemeenten werken we concreet en doelgericht aan de ontwikkeling van op maken en leren gerichte leerecosystemen. In deze leerecosystemen spelen de Twentse Maakplaatsen een belangrijke rol. De Maakplaatsen zijn gevestigd in bibliotheken, cultuurhuizen, cultuurinstellingen en labs in alle 14 Twentse gemeenten. Op deze plekken zijn alle technieken en materialen voorhanden die jonge mensen en volwassenen nodig hebben om aan de slag te gaan met digitale cultuur en maakcultuur. Ook wordt een speels en prikkelend activiteitenprogramma aangeboden. Zo krijgt iedere inwoner uit Twente die creatief en onderzoekend is, of wil worden, de kans om in eigen gemeente te experimenteren en zich te ontwikkelen!

In samenwerking met alle partners uit het leerecosysteem organiseren we jaarlijks in mei het Maker Festival Twente en in oktober het Cinekid Pop-up Filmfestival.

  • Het Maker Festival Twente is een familiefestival en een ontmoetingsplaats voor creatief en technisch experiment. Het festival bestaat uit een Meerdaags Festival in Enschede en MaakDag Festivals in alle 14 Twentse Gemeenten. Tijdens het festival staat het leren door te maken centraal. Bezoekers ervaren het festival door zélf dingen te maken en te dóén.
  • Het Cinekid Pop-up Filmfestival is een festival voor en door jonge mensen. In de periode van de zomer tot de herfstvakantie kruipen jonge mensen uit heel Twente in de rol van acteur, regisseur of filmer en maken zélf een film! De geproduceerde films worden - samen met Cinekid-films en een digitaal cultuurprogramma - getoond in filmhuizen, biblioscopen en cultuurhuizen in Twente. Zo komen de jonge filmmakers ook in aanraking komen met professionele filmproducties.

Het Educatie- en Platformprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mastodon