Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home
Gratis
Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Arvid&Marie

Arvid&Marie (Arvid Jense & Marie Caye) richten hun creatief en kritisch denken op het menselijk en kunstmatig leven en alternatieve toekomstscenario’s. Ze volgen sinds 2020 een ontwikkeltraject in Tetem en doen onderzoek naar de ethische aspecten en de (on)bedoelde consequenties door het gebruik van nieuwe technologieën binnen de internationale protestbewegingen. Hoe veranderen sociale media de betekenis van protest? Draagt de ontwikkeling van nieuwe technologieën ook bij aan het ontwikkelen van nieuwe protestvormen? Maakt dit de protestbeweging toegankelijker en inclusiever?

We zien online een steeds luider wordende oproep tot verandering. Nieuwe technologieën brengen vooruitgang met zich mee en kunnen zelforganisatie versterken. Maar de keerzijde is polarisatie, controledrift en het ontstaan van mediabubbels. De maatschappelijke behoefte om de gevolgen van deze technologieën te vertalen in beleid is groot. Maar zelfs de meest democratische landen lijken niet in staat die slag naar volle tevredenheid te maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe technologieën en platforms worden ingezet om uiting te geven aan het protest.

Arvid&Marie hebben de afgelopen twee jaar verschillende protesten meegemaakt, waaronder in Hongkong en Parijs; ‘’Een ervaring die ons zowel hoopvol als verdrietig achterliet.’’ Voor de tentoonstelling in Tetem – te zien vanaf 9 september 2021 – onderzoeken zij de ethiek van protest en de relatie tussen technologie en burgerlijke ongehoorzaamheid.

De tentoonstelling wordt ontwikkeld in relatie tot de programmalijn Society 5.1 en het thema Dark Ethics, waarin Tetem met kunstenaars en ontwerpers onderzoekt hoe we technologie zó in kunnen zetten dat ze maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunt en knelpunten helpt op te lossen, alsmede de ethische aspecten die daarbij een rol spelen.

Arvid&Marie (Arvid Jense & Marie Caye) focus their creative and critical thinking on human and artificial life and alternative future scenarios. They have been following a development program in Tetem since 2020 in which they research the ethical aspects and (un)intended consequences of the use of new technologies within international protest movements. How are social media changing the meaning of protest? Does the development of new technologies also contribute to the development of new forms of protest? Does this make the protest movement more accessible and inclusive?

We are seeing an increasing shout for change online. New technologies bring progress and can strengthen self-organization. But the downside is polarization, the drive to control and the creation of media bubbles. There is a growing social need to translate the consequences of these technologies into policy. But even the most democratic countries do not seem able to do so. Therefore it’s no surprise that new technologies and platforms are being used to express protest.

Arvid&Marie have witnessed several protests over the past two years like the ones in Hongkong and Paris. “An experience that left us both hopeful and sad”. For the exhibition in Tetem – on view from September 9, 2021 – they explore the ethics of protest and the relationship between technology and civil disobedience.

The exhibition is developed in relation to Tetem’s program theme Society 5.1 and the theme Dark Ethics. With these themes Tetem, artists and designers research the ethical aspects of technology and how we can use technology in such a way that it supports social developments and needs.