Eclipse online via Twitch

Bezoek de tentoonstelling Eclipse online via Twitch en kies met welk Virtual Reality (VR) karakter je de virtuele werelden van False Mirror wilt ontdekken! Eclipse is een hybride tentoonstelling ontwikkeld door Ali Eslami en Mathilde Renault voor Tetem. Eclipse verkent op een speelse manier nieuwe vormen van sociale interactie en expressie in virtuele werelden.

Boek een speciaal tijdslot om de tentoonstelling als The Bird te ervaren via Twitch. Tijdslots tussen 14:00-15:00 stellen je in staat om te communiceren met Lena, een organische vorm met een voorkeur voor chaos. Lena heeft de macht om natuurlijke krachten en gebeurtenissen te controleren en magische planten te creëren. Tijdslots tussen 15:00-16:00 stellen je in staat om te communiceren met Alless, een wezen met een voorkeur voor orde. Dit karakter is een technologisch wezen met een menselijke vorm dat graag ruimtes en instrumenten creëert om emoties te beheersen.

Als Bird observeer je de werelden van de VR karakters Alless of Lena en kan je de interactie met hen aangaan door berichten en sporen in de virtuele wereld achter te laten. Je kan ook de tijd in VR veranderen van dag naar nacht of jezelf laten krimpen waardoor je de kleinste delen van dit virtuele werk ervaart. Als Bird navigeer je vrijuit binnen de virtuele werelden en krijg je een breder perspectief op de realiteit van False Mirror. False Mirror is een virtuele wereld die continu groeit en zich telkens hervormt. Het nieuwe hoofdstuk Eclipse onderzoekt het samenleven van verschillende entiteiten zonder belemmeringen van taal, geografie en sociale hiërarchie.

Achtergrond van de tentoonstelling Eclipse
De wereldwijde pandemie heeft de noodzaak om nieuwe manieren van menselijke interactie in virtuele ruimtes te verkennen vergroot. Technologiebedrijven spelen in op deze noodzaak en hebben geïnvesteerd in de belofte van ‘The Metaverse’. The Metaverse wordt omschreven als een collectieve virtuele gedeelde ruimte die de fysieke realiteit aanstuurt. Dit omvat alle virtuele werelden, augmented reality en het internet. Grote technologiebedrijven doen er alles aan om van Virtual Reality een sociaal platform te maken. Transparantie ontbreekt echter over welke ontwerpregels hieraan ten grondslag liggen en of deze ontwikkeling op langere termijn de samenleving intelligenter zal maken. Kunstenaars Ali Eslami en Mathilde Renault hebben het terrein van sociale interactie in virtuele ruimtes bevraagd. Zij constateren dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling van deze technologie. Het aantal mogelijkheden op het gebied van sociale interactie is op dit moment niet te overzien en doorontwikkeling vereist creativiteit en een kritische houding.

Om de mogelijkheid van ontmoeting en sociale interactie via virtual reality verder te verkennen, werkten Ali en Mathilde intensief aan de ontwikkeling van een installatie in samenwerking met Tetem. Dit hybride hoofdstuk van Eclipse geeft tegenwicht aan technologische ontwikkelingen die puur gericht zijn op commerciële toepassingen door te speculeren over nieuwe, vrije digitale ruimtes. Dit krijgt vorm in een virtual reality-universum dat fundamentele en existentiële vragen oproept. Hoe gaan wij om met de aanwezigheid van ‘de ander’? In hoeverre kunnen wij andere entiteiten om ons heen werkelijk kennen? Wie bepaalt het ontwerp van het samenleven in de virtuele wereld? En hoe verhouden wij ons tot (virtuele) ruimte en tijd?

Voor meer informatie over de tentoonstelling zie tetem.nl/eclipse.

Visit the exhibition Eclipse online via Twitch and choose which Virtual Reality (VR) character you want to explore the virtual worlds of False Mirror with! Eclipse is a hybrid exhibition developed by Ali Eslami and Mathilde Renault for Tetem. Eclipse playfully explores new forms of social interaction and expression in virtual worlds.

Book a special time slot to experience the exhibition as The Bird via Twitch. Time slots between 2:00 PM and 3:00 PM allow you to interact with Lena, a fluid form inclined to chaos who controls natural forces and dynamics of events. Lena also has the power to create magical plants and plant seeds inside VR. Time slots between 3:00 PM and 4:00 PM allow you to interact with Alless, a being who leans towards order. This character is a technological creature with a human form who likes to create  spaces and tools with a tendency to counter his emotions.

As a Bird you get to observe the worlds of the VR characters Alless or Lena and to interact with them by leaving messages and traces in the virtual world. You can also influence the time in VR and change the day to night or shrink yourself allowing you to experience the smallest parts of this virtual work. The Bird view provides users a wider perspective on the reality of False Mirror while allowing them to freely navigate within this world. False Mirror is a world born in virtual reality that is continuously growing and reshaping itself. The exhibition Eclipse adds a new chapter to this world. Through Virtual Reality, the exhibition explores radically new ways of cohabitation by erasing the barriers of language, geography and social hierarchy.

Online opening hours: Wednesday to Sunday between 2 PM – 4 PM
Price: Pay what you want
Refund is not possible

Click here to reserve a time slot via Twitch

Background of the exhibition Eclipse
The emergence of digital life, especially after the global pandemic, has emphasized the necessity to explore new grounds of human interaction inside virtual spaces. Tech companies are responding to this need by investing in the promise of ‘The Metaverse’. The Metaverse is a collective virtual shared space, including the sum of all virtual worlds, augmented reality, and the Internet. Big tech corporations are pushing hard to make VR a social platform, by means of controlling what they believe to form a more intelligent society and narrowing down our perception of time and space. There is, at the same time, a lack of transparency about which design rules underlie this development.

For Eclipse, artists Ali Eslami and Mathilde Renault have questioned the field of social interaction in virtual spaces. What they find encouraging is that we as human beings are dealing with new and unknown territories. The number of possibilities of social interaction in virtual spaces is yet to be discovered. Further development requires creativity and a critical eye that alarms us about the bends ahead.

To explore further the possibility of encountering and interacting with ‘the other’ through virtual reality, Ali and Mathilde worked extensively to develop an interactive installation in collaboration with Tetem. While technological developments serve more and more commercial interests, Eclipse suggests rethinking digital spaces. Whether you participate hands-on or just observe, you will reflect on the fabric of our lived reality. How do we deal with the presence of ‘the other’? To what extent can we really know other entities around us? Who determines the design of living together in the virtual world? And how do we relate to (virtual) space and time?

For more information about the exhibition, visit tetem.nl/eclipse.

Mastodon