Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:30-17:00 uurPay what you want

 

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Gen C: Children of 2050

Kan jij bedenken hoe de wereld er in 2050 uit ziet als je alle aannames over de toekomst loslaat? Als je de toekomst niet probeert te voorspellen of te beheersen, maar juist buiten de gebaande paden gaat denken? In de hybride tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ speelt kunstenaar en ontwerper Bianca Carague op een speculatieve manier met verschillende mogelijke toekomstbeelden en skills die nodig zijn om ons in een onzekere wereld aan te passen.

In ‘Gen C: Children of 2050’ bouw je samen met Bianca Carague aan een denkbeeldige wereld van toekomstige kinderen. De tentoonstelling is een groeiende installatie die wordt geactiveerd via vier verschillende slaapkamers van vier verschillende kinderen: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation. Hoe ziet het leven van een digitaal gekweekt kind eruit? Hoe maken de kinderen uit de toekomst gebruik van inheemse kennis en de natuur? Welke realiteiten bestaan er in hun metaverse? Welke invloed hebben kinderen, die door de hele gemeenschap zijn opgevoed, op de samenleving? In de tentoonstelling neemt Bianca klimaatverandering als uitgangspunt en stelt vier unieke mogelijke scenario’s voor als reactie op de veranderende wereld. Klik hier om kennis te maken met de vier toekomstige kinderen.

Non-Fungible Child (10 maart – 1 mei):

Non-Fungible Child (1 mei – 12 juni):

Bouw fysiek en online mee aan de wereld van de toekomstige kinderen 

Bouw mee aan een denkbeeldige wereld van vier toekomstige kinderen fysiek in Tetem en online! Alle ideeën en input worden gedurende de expositieperiode door de kunstenaar gebruikt om de vier slaapkamers verder vorm te geven. In de tentoonstellingsruimte bedenk je aan de hand van vier toekomstscenario’s de meubels, speelgoed, kleding of planten van de toekomst. In de online wereld van ‘Gen C: Children of 2050’ bouw je aan de AR/VR-werelden van kunstenaar Bianca Carague in CoSpaces. Jouw creatie wordt geïntegreerd in de volledige VR-ervaring binnen de tentoonstelling in Tetem. ‘Gen C: Children of 2050’ is in mei tijdens het Maker Festival Twente op het hoogtepunt te zien. Bekijk de video voor instructies:

Over de kunstenaar en de programmalijn Futures Literacy

Bianca Carague is een sociaal ontwerper en kunstenaar, die design, onderzoek en worldbuilding combineert om verhalen te vertellen over nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Voor deze tentoonstelling ontwikkelt Bianca nieuw werk in aansluiting op Tetem’s nieuwe programmalijn Futures Literacy. De tentoonstelling is hoofdonderdeel van het Maker Festival Twente 2022 met een hoogtepunt in mei. De term Futures Literacy is bedacht door Riel Miller van UNESCO vanuit het idee dat ‘de toekomst’ niet bestaat. Het is een vaardigheid die mensen in staat stelt om de toekomst beter te begrijpen. Futures Literacy versterkt de verbeeldingskracht en verbetert het aanpassingsvermogen om ons voor te bereiden, te herstellen en opnieuw uit te vinden wanneer er veranderingen plaatsvinden. Lees hier een interview met Bianca Carague over haar tentoonstelling in Tetem.

Merge Cube flyer in AR

Download hier onze Merge Cube flyer en ontmoet de kinderen uit de toekomst in Augmented Reality (AR).

Workshops

De vier slaapkamers van toekomstige kinderen dienen als basis voor de uitwerking van verschillende toekomstscenario’s door middel van workshops.

Material Worldbuilding
(Individuele bezoekers, groepen en onderwijs VO: van Basis tot VWO)
Worldbuilding is een manier om een denkbeeldige wereld te creëren. In deze workshop staat het materiële aspect van worldbuilding centraal. Aan de hand van vier toekomstscenario’s bedenk je met behulp van eenvoudige fysieke materialen de meubels, speelgoed, kleding of planten van de toekomst. Jouw ideeën worden door Bianca verwerkt in digitale kunstwerken die in de tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem worden getoond.

Scenario Building
(Onderwijs HBO/WO)
Tijdens deze workshop maak je kennis met onderzoekstools die nodig zijn om mogelijke scenario’s voor de toekomst te bedenken. Je analyseert welke ontwikkelingen en trends invloed kunnen hebben op vrije tijd, technologie, onderwijs of gezondheidszorg in de toekomst. Deze ideeën geef je samen vorm door middel van tekeningen en diagrammen. De output van de workshop wordt gedocumenteerd en gebruikt om de installatie in ‘Gen C: Children of 2050’ van Bianca Carague in Tetem verder vorm te geven.

Audio LARP (live action role playing)
(Groepen & onderwijs VO-HAVO/VWO)
Deze workshop is een interactieve live action roleplay. Tijdens de workshop onderzoek je op een speelse en spontane manier welke relaties de kinderen van 2050 hebben met hun ouders, vrienden en omgeving. Door je karakter te bedenken en te improviseren speel je de toekomstige kinderen in verschillende rollenspellen na. De verhalen van de karakters en de interacties worden gedocumenteerd in de vorm van anonieme audio-opnames die door kunstenaar Bianca Carague als inspiratie worden gebruikt voor de tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Creative Writing: ‘Dear Diary’
(Groepen & onderwijs VO: van Basis tot VWO)
‘Dear Diary’ is een creatieve schrijfworkshop waarbij je je verplaatst in de vier toekomstige kinderen. De workshop begint met een schrijfoefening en een warming-up waarbij je in 2 minuten zoveel mogelijk woorden opschrijft, ongeacht of de woorden logisch zijn. Na de warming-up luister je naar drie meeslepende verhalen over toekomstige werelden die bedacht zijn door kunstenaar Bianca Carague. Daarna kruip je zélf in de schoenen van een van de kinderen. Wat ga jij in het dagboek schrijven? De dagboekverhalen worden door de kunstenaar als inspiratie gebruikt in haar tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Contactpersonen workshops:
Voortgezet Onderwijs (VO) en & vrije tijd groepen en verenigingen: elna@roombeekcultuurpark.nl
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): jelske@tetem.nl
Hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO): ella@tetem.nl

What could the future hold for children in 2050? How differently might we be able to imagine the future if we let go of the assumption that society is heading in only one direction? In the hybrid exhibition ‘Gen C: Children of 2050’, artist and designer Bianca Carague imagines different possible scenarios and shares some skills needed to adapt in an uncertain world through speculative design and worldbuilding.

In ‘Gen C: Children of 2050’,  you can build an imaginary world of future children with artist Bianca Carague. The exhibition is a growing installation and is activated through four different bedrooms of four different kids: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation. What does the life of a digitally grown child look like? How do the future children make use of indigenous knowledge and nature? Which realities exist in their metaverse? How do children raised by the whole community affect society? This exhibition takes the issue of climate change as a starting point and imagines four unique scenarios that could happen as a response to a changing climate. Click here to learn more about the four future children.

Non-Fungible Child (10 March – 1 May):

Non-Fungible Child (1 May – 12 June):

Help build the world of future children physically and online

Help build an imaginary world of four future children physically in Tetem and online! All ideas and input will be used by the artist during the exhibition period to further shape the four bedrooms. In the exhibition space, you can devise the furniture, toys, clothing or plants of the future based on four future scenarios. In the online world of Gen C: Children of 2050’, you can build on artist Bianca Carague’s AR/VR worlds in CoSpaces. Your creation will be integrated into the full VR experience within the exhibition at Tetem. ‘Gen C: Children of 2050’ will be presented at its peak in May during the Maker Festival Twente. Watch the video for instructions:

About the artist and the Futures Literacy program line

Bianca Carague is a social designer and artist who combines design, research and worldbuilding to tell stories about new possibilities for the future. For this exhibition, Bianca is developing a new work, which is in line with Tetem’s new program theme Futures Literacy.  The exhibition is main part of the Maker Festival Twente 2022 with a highlight in May! The term Futures Literacy was coined by UNESCO’s Riel Miller from the idea that “the future” does not exist. It is a skill that enables people to better understand the future. Futures Literacy strengthens the imagination and improves the adaptability to prepare, recover and reinvent when changes occur. Click here for an interview with Bianca Carague about her exhibition at Tetem.

Practical information:
Opening hours: Wednesday to Sunday from 13:30-17:00.
Price: Pay what you want

Merge Cube flyer in AR

Download here our Merge Cube flyer and meet the children of the future in Augmented Reality (AR).

Workshops

The four bedrooms of future children serve as a basis for the elaboration of various future scenarios through workshops.

Material Worldbuilding
(Individual visitors, groups and education VO: from Basic to VWO)
Worldbuilding is a way of constructing an imaginary world. This workshop focuses on the material aspect of worldbuilding. On the basis of four future scenarios, you devise the furniture, toys, clothing or plants of the future  using simple physical materials. Your ideas will be incorporated by Bianca into digital artworks that will be shown in the exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Scenario Building
(Education HBO/WO)
During this workshop, you will be introduced to the research tools that are needed to devise possible scenarios for the  future. You analyze which developments and trends could influence play/leisure, technology, education or healthcare in the future. You shape these ideas together by means of drawings and diagrams. The output of the workshop will be documented and used to develop the installations in Bianca Carague’s exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Audio LARP (live action role playing)
(Groups & education VO-HAVO/VWO)
This workshop is an interactive live action roleplay. During the workshop you will explore in a playful and spontaneous way which relationships the children of 2050 would have with their parents, friends and environment. By inventing and improvising your character, you act out the future children in various role-plays. The characters’ stories and interactions are documented in the form of anonymous audio recordings that will be used as inspiration by artist Bianca Carague for the exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Creative Writing: ‘Dear Diary’
(Groups & education VO: from Basic to VWO)
‘Dear Diary’ is a creative writing workshop where you imagine the four future children. The workshop starts with a writing exercise and a warm-up where you write down as many words as possible in 2 minutes, regardless of whether the words make sense. After the warm-up, listen to three compelling stories of future worlds conceived by artist Bianca Carague. Then you put yourself in the shoes of one of the children. What are you going to write in the diary? The diary stories will be used as inspiration by the artist in her exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Contacts workshops:
Secondary education (VO) and & leisure groups, associations/clubs: elna@roombeekcultuurpark.nl
Post-secondary vocational education (MBO): jelske@tetem.nl
Higher professional education (HBO) and academic education (WO): ella@tetem.nl

Mastodon