Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home
Gratis

Fysiek bezoek is afhankelijk van de coronamaatregelen vanaf 10 maart.
De openingstijden worden t.z.t. hier bekend gemaakt.

 

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Gen C: Children of 2050

Kan jij bedenken hoe de wereld er in 2050 uit ziet als je alle aannames over de toekomst loslaat? Als je de toekomst niet probeert te voorspellen of te beheersen, maar juist buiten de gebaande paden gaat denken? In de tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ speelt kunstenaar en ontwerper Bianca Carague op een speculatieve manier met verschillende mogelijke toekomstbeelden en skills die nodig zijn om ons in een onzekere wereld aan te passen.

In ‘Gen C: Children of 2050’ bouw je samen met Bianca Carague aan een denkbeeldige wereld van toekomstige kinderen. De tentoonstelling is een groeiende sculptuur en wordt geactiveerd via vier verschillende slaapkamers van Future Children: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation. Hoe ziet het leven van een digitaal gekweekt kind eruit? Hoe maken de toekomstige kinderen gebruik van inheemse kennis en de natuur? Welke realiteiten bestaan er in hun metaverse? Welke invloed hebben kinderen, die door de hele gemeenschap zijn opgevoed, op de samenleving? Ontdek het in de tentoonstelling en bouw mee aan fysieke en digitale werelden van deze toekomstige kinderen. Alle ideeën en input worden gedurende de expositieperiode door de kunstenaar gebruikt om de vier slaapkamers verder vorm te geven.

Bianca Carague is een sociaal ontwerper en kunstenaar, die gelooft dat transformatie plaatsvindt door samenwerking. Zij onderzoekt hoe het potentieel van mensen ontsloten kan worden. Voor deze tentoonstelling ontwikkelt Bianca nieuw werk in aansluiting op Tetem’s nieuwe programmalijn Futures Literacy. De tentoonstelling is hoofdonderdeel van het Maker Festival Twente 2022, dat hetzelfde thema heeft. De term Futures Literacy is bedacht door Riel Miller van UNESCO vanuit het idee dat ‘de toekomst’ niet bestaat. Het is een vaardigheid die mensen in staat stelt om de toekomst beter te begrijpen. Futures Literacy versterkt de verbeeldingskracht en verbetert het aanpassingsvermogen om ons voor te bereiden, te herstellen en opnieuw uit te vinden wanneer er veranderingen plaatsvinden.

Workshops
De vier slaapkamers van toekomstige kinderen dienen als basis voor de uitwerking van verschillende toekomstscenario’s door middel van workshops.

Material Worldbuilding
(Individuele bezoekers, groepen en onderwijs VO: van Basis tot VWO)
Worldbuilding is een manier om een denkbeeldige wereld te creëren. In deze workshop staat het materiële aspect van worldbuilding centraal. Dit zijn de dingen die je met je zintuigen kunt ervaren; dingen die je kan zien, horen, aanraken, ruiken en proeven. Aan de hand van vier toekomstscenario’s bedenk je de meubels, speelgoed, kleding of planten van de toekomst. Jouw ideeën worden door Bianca verwerkt in digitale kunstwerken die in de tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem worden getoond.

Scenario Building
(Onderwijs HBO/WO)
Tijdens deze workshop maak je kennis met onderzoekstools die nodig zijn om mogelijke scenario’s voor toekomstige samenlevingen te bedenken. Je analyseert welke ontwikkelingen en trends invloed kunnen hebben op vrije tijd, technologie, onderwijs of gezondheidszorg in de toekomst. Deze ideeën geef je samen vorm door middel van tekeningen. De output van de workshop wordt gedocumenteerd en gebruikt voor 3D-illustraties en een film in de tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ van Bianca Carague in Tetem.

Audio LARP (live action role playing)
(Groepen & onderwijs VO-HAVO/VWO )
Deze workshop is een interactieve live action roleplay. Tijdens de workshop onderzoek je op een speelse en spontane manier welke relaties de kinderen van 2050 hebben met hun ouders, vrienden en omgeving. Door je karakter te bedenken en te improviseren speel je de toekomstige kinderen in verschillende rollenspellen na. De verhalen van de karakters en de interacties worden gedocumenteerd in de vorm van anonieme audio-opnames die door kunstenaar Bianca Carague als inspiratie worden gebruikt voor de tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Creative Writing: ‘Dear Diary’
(Groepen & onderwijs VO: van Basis tot VWO )
‘Dear Diary’ is een creatieve schrijfworkshop waarbij je je verplaatst in de vier toekomstige kinderen. De workshop begint met een schrijfoefening en een warming-up waarbij je in 2 minuten zoveel mogelijk woorden opschrijft, ongeacht of de woorden logisch zijn. Na de warming-up luister je naar vier meeslepende verhalen over toekomstige werelden die bedacht zijn door kunstenaar Bianca Carague. Daarna kruip je zélf in de schoenen van een van de vier kinderen. Wat ga jij in het dagboek schrijven? De dagboekverhalen worden door de kunstenaar als inspiratie gebruikt in haar tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

What would the world look like in 2050 if anything was possible? How differently might we be able to imagine the future if we let go of all our assumptions? In the exhibition ‘Gen C: Children of 2050’, artist and designer Bianca Carague imagines different possible futures and shares some skills needed to adapt in an uncertain world through speculative design.

In ‘Gen C: Children of 2050’, together with Bianca Carague, you will build an imaginary world of future children. The exhibition is a growing sculpture and is activated through four different bedrooms: Non-Fungible Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid & Impact Generation. What does the life of a digitally grown child look like? How do the future children make use of indigenous knowledge and nature? Which realities exist in their metaverse? How do children raised by the whole community affect society? Discover it in the exhibition and help build the physical and digital worlds of these future children. All ideas and inputs will be used by the artist during the exhibition period to further shape the four bedrooms.

Bianca Carague is a social designer and artist who believes that transformation happens through collaboration. She investigates how people’s potential can be unlocked. For this exhibition, Bianca is developing a new work, which is in line with Tetem’s new program theme Futures Literacy. The exhibition is the main part of the Maker Festival Twente 2022 with the same theme. The term Futures Literacy was coined by UNESCO’s Riel Miller from the idea that “the future” does not exist. It is a skill that enables people to better understand the future. Futures Literacy strengthens the imagination and improves the adaptability to prepare, recover and reinvent when changes occur.

Practical information:
Physical visit depends on the corona measures from 10 March.
Opening times will be announced here.

Workshops
The four bedrooms of future children serve as a basis for the elaboration of various future scenarios through workshops.

Material Worldbuilding
(Individual visitors, groups and education VO: from Basic to VWO)
Worldbuilding is a way of constructing an imaginary world. This workshop focuses on the material aspect of worldbuilding. These are the things you can experience with your senses; things you can see, hear, touch, smell and taste. On the basis of four future scenarios, you devise the furniture, toys, clothing or plants of the future. Your ideas will be incorporated by Bianca into digital artworks that will be shown in the exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Scenario Building
(Education HBO/WO)
During this workshop, you will be introduced to the research tools that are needed to devise possible scenarios for future societies. You analyze which developments and trends could influence play/leisure, technology, education or healthcare in the future. You shape these ideas together by means of drawings. The output of the workshop will be documented and used for 3D illustrations and a film in Bianca Carague’s exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Audio LARP (live action role playing)
(Groups & education VO-HAVO/VWO)
This workshop is an interactive live action roleplay. During the workshop you will explore in a playful and spontaneous way which relationships the children of 2050 would have with their parents, friends and environment. By inventing and improvising your character, you act out the future children in various role-plays. The characters’ stories and interactions are documented in the form of anonymous audio recordings that will be used as inspiration by artist Bianca Carague for the exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.

Creative Writing: ‘Dear Diary’
(Groups & education VO: from Basic to VWO)
‘Dear Diary’ is a creative writing workshop where you imagine the four future children. The workshop starts with a writing exercise and a warm-up where you write down as many words as possible in 2 minutes, regardless of whether the words make sense. After the warm-up, listen to four compelling stories of future worlds conceived by artist Bianca Carague. Then you put yourself in the shoes of one of the four children. What are you going to write in the diary? The diary stories will be used as inspiration by the artist in her exhibition ‘Gen C: Children of 2050’ in Tetem.