Gratis

Opening: donderdag (alleen op uitnodiging)
Openingstijden: vrijdag en zaterdag 13:30-21:30 uur en zondag 13:30-17:00 uur
Prijs: Pay what you want
Houd er rekening mee dat de voertaal Engels is.

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

GOGBOT SprintExpo: Yours Truthfully

Zet dit event in mijn agenda
09-09-2021 06:09 14-06-2024 01:06 Amsterdam GOGBOT SprintExpo: Yours Truthfully Van 9 t/m 12 september is de SprintExpo ‘Yours Truthfully’ te zien in Tetem. Deze tentoonstelling is gemaakt in het kader van ‘GOGBOT: Infocalypse Now!: Time to Recalibrate Reality’. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Van 9 t/m 12 september is de SprintExpo Yours Truthfully te zien in Tetem. Deze tentoonstelling is gemaakt in het kader van GOGBOT: Infocalypse Now!: Time to Recalibrate Reality

Volgens auteur Nina Schick leven we te midden van een informatiecrisis, ofwel een infocalyps. Door het toenemende gebruik van gemanipuleerde, synthetische en gegenereerde media wordt het steeds moeilijker om te onderscheiden wat nep is en wat waar. Yours Truthfully is een samenwerking tussen drie kunstenaars om ons door het post-infocalyptische landschap te navigeren. Met behulp van verschillende media onderzoeken de kunstenaars deep fakes, mis-/desinformatie en complottheorieën en nemen ze bezoekers mee op een reis door de realiteit. In hun werk worden vragen gesteld als: Hoe kunnen we omgaan met het begrip waarheid? Is er ruimte voor meerdere waarheden naast elkaar? Op welke manier zal de waarheid worden gepresenteerd in de toekomst? Hoe gaan wij als mensheid om met de onzekerheden die het ontbreken van een eenduidige waarheid oplevert?

In hoeverre kunnen we verhalen uit de media geloven? Mediakunstenaar Jacco Borggreve presenteert een korte film, Hiding Behind Bushes, waarin een gesynthetiseerde Jasper van den Bovenkamp zijn visie op de waarheid presenteert. Jacco gebruikt deep learning algoritmen om een ​​deepfake versie van de gerenommeerde journalist te genereren. Zo worden technologieën om levensechte beelden te produceren gedemocratiseerd, gepopulariseerd en uiteindelijk genormaliseerd. Het lijkt alsof we nieuwe manieren moeten verzinnen om het idee van een waarheid te benaderen. Zal de waarheid uiteindelijk een nutteloze notie worden?

Pro-Truth Society//Post-Truth Paradise is een virtuele escape room game van kunstenaar en sociaal ontwerper Bianca Carague. Met behulp van haar onderzoek naar het mis-/desinformatielandschap stelt ze zich twee mogelijke Utopia’s voor: de Pro-Truth Society gebaseerd op het collectieve fact-checking en het Post-Truth Paradise dat zich als alternatief richt op echt waarneembare gevolgen van onze handelingen en overtuigingen. Spelers van het spel beginnen met het zoeken naar ‘waarheid’ en gaan vervolgens over op het navigeren door complexiteit en onzekerheid, wat hen helpt te reflecteren op hun relatie met de wereld en de mensen om zich heen. Door twee tegengestelde utopieën te presenteren, stelt Bianca de vraag: “Kunnen deze naast elkaar bestaan ​​en zou dit moeten?”

In How To Wake Up The Ghosts verkent Erik Peters een toekomst van kunstmatige natuur. Gestoeld op een publicatie uit 1756 waarin walvisjagers een stuk koraal bij de Noordpool vonden, presenteert de filminstallatie een speculatieve toekomst met overblijfselen van menselijke pogingen om de wereldwijde ecologische crisis tegen te gaan. Het werk laat een  waarheid zien die is opgebouwd uit gereconstrueerde stukken koraal en reflecteert, in samenwerking met machine learning-systemen, op hoe technologie onze perceptie van zorg voor en inmenging met de natuur bemiddelt.

De tentoonstelling Yours Truthfully is vormgegeven als SprintExpo. Tijdens een SprintExpo werken makers in een kort en intensief traject van enkele maanden toe naar de realisatie van nieuw werk. De productie van nieuw werk vindt plaats binnen de programmalijnen van Tetem en sluit aan op het programma van partners – in dit geval GOGBOT – zodat ontwikkeld werk naast het publiek van Tetem ook een breder publiek bereikt. In de SprintExpo’s wordt gewerkt met startende makers – maximaal 8 jaar afgestudeerd – die opereren in het bredere veld van de digitale cultuur.

The SprintExpo Yours Truthfully can be seen in Tetem from September 9th to 12th. This exhibition was created in the context of GOGBOT: Infocalypse Now!: Time to Recalibrate Reality.

According to author Nina Schick, we live in the midst of an information crisis, or an infocalypse. With the increasing use of manipulated, synthetic and generated media, it’s becoming more and more difficult to distinguish what is fake and what is true. Yours Truthfully is a collaboration between three artists to navigate us through the post-infocalyptic landscape. Using various media, the artists investigate deep fakes, misinformation and conspiracy theories and take visitors on a journey through reality. Their work asks questions such as: How can we deal with the concept of truth? Can there be multiple truths at the same time? How will the truth be presented in the future? How do we, as humanity, deal with the uncertainties caused by the lack of a clear truth?

To what extent can we believe the stories in the media? Media artist Jacco Borggreve presents a short film, Hiding Behind Bushes, in which a synthesized Jasper van den Bovenkamp presents his vision of the truth. Jacco uses deep learning algorithms to generate a deepfake version of the renowned journalist. As technologies producing lifelike images are democratized, popularized and eventually normalized, it seems as if we have to invent new ways of approaching the idea of truth. Will the truth eventually become a useless notion?

Pro-Truth Society//Post-Truth Paradise is a virtual escape room game by artist and social designer Bianca Carague. Using her research into the mis-/disinformation landscape, she envisions two possible utopias: the Pro-Truth Society based on collective fact-checking and the Post-Truth Paradise that alternatively focuses on real, observable consequences of our actions and beliefs. Players of the game begin by seeking ‘the truth’ and then move on to navigating through complexity and uncertainty, which allows them to reflect on their relationship with the world and the people around them. Presenting two opposing utopias, Bianca poses the question, “Can these two utopias coexist, and should they?”

In How To Wake Up The Ghosts Erik Peters explores a future of artificial nature. Based on a 1756 publication in which whale hunters found a piece of coral near the Arctic, the film installation presents a speculative future with remnants of human efforts to counter the global ecological crisis. The work reveals a truth that is made up of reconstructed pieces of coral and, in conjunction with machine learning systems, reflects on how technology mediates our perception of caring for and interfering with nature.

The exhibition Yours Truthfully is designed as a SprintExpo. During a SprintExpo, makers work in a short and intensive process for several months towards the realization of new work. The production of new work takes place within Tetem’s program themes and is aligned with the program of our partners – in this case GOGBOT – so the developed work can reach a wider public in addition to Tetem’s audience. The SprintExpo works with emerging makers – graduated maximum of 8 years ago – who focus on the broader field of digital culture.

Practical information:
Opening: Thursday (by invitation only)
Opening hours: Friday and Saturday 13:30-21:30 and Sunday 13:30-17:00
Price: Pay what you want

Mastodon