Gratis

Openingstijden: woensdag t/m zondag 12:00-17:00 uur
Pay what you want
Combineer je bezoek met het Tetem Café

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

Liquid Dreams

Deelnemers worden uitgenodigd onderdeel te worden van het mineralenrijk en ondergaan een veelheid van beelden en zintuiglijke indrukken over de relatie tussen mensen en mineralen. LIQUID DREAMS gebruikt het menselijk lichaam als medium om te zoeken naar non-binaire alternatieven voor de dominante Westerse manieren waarop AI nu wordt ingezet. De tentoonstelling wil de wijze waarop wij voelen en gewaar worden dekoloniseren en emanciperen, zodat wij ons kunnen verbinden met onze omgeving en zorg kunnen dragen voor onszelf en anderen: machines, mensen, dieren, planten en mineralen.

In de tentoonstelling verweeft Annika Kappner rationele analyses met belichaamde ervaringen en intuïtie. Ze creëert zintuiglijke scenografieën in het bredere veld van de schilderkunst, waarbij ze landschap, installatie, performance, geleide meditaties, geuren en geluid combineert om haperingen in de perceptie te creëren. Annika’s werk streeft ernaar ervaringsperspectieven toe te voegen aan de hedendaagse relatie tussen mens, natuur en technologie. Zo stelt ze concepten als non-dualiteit en anders-zijn aan de orde om andere manieren van gewaarworden mogelijk te maken.

LIQUID DREAMS maakt deel uit van Deep Planetary Sensing, een participatief onderzoeksproject dat de belichaamde ervaringen die tot stand zijn gekomen door de inzet van hedendaagse technologieën onderzoekt. Technologie wordt op een nieuwe manier ingezet om zo alternatieve interacties tussen onze planeet en het lichaam te bewerkstellen. Het onderzoek is opgebouwd rond de alchemistische elementen Lucht, Aarde, Vuur, Water en Aether en gaat uit van hun zintuiglijke kwaliteiten en ervaringsdimensies. LIQUID DREAMS is het laatste hoofdstuk en is verbonden met het element Aether, de alomtegenwoordigheid en de alomtegenwoordigheid van informatie.

De tentoonstelling van Annika Kappner sluit aan bij de programmalijn Futures Literacy van Tetem. Futures Literacy is een vaardigheid die mensen in staat stelt te anticiperen op meerdere mogelijke toekomsten. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met kennispartners uit Twente, Amsterdam, Tokio en Berlijn. Tijdens een ontwikkeltraject in november 2022 verdiepte Annika haar onderzoek met hulp van UTwente en leden van de ITC Faculteit Geo-Informatiekunde en Aardobservatie en Saxion Hogeschool. Annika verbreedde haar onderzoek naar verschillende aspecten en toepassingen van AI vanuit juridisch en ethisch perspectief, op het gebied van nanotechnologie, geo-informatiekunde en toegepaste wetenschappen. Het onderzoek kreeg verder vorm door interviews met o.a. Prof. Carlos Andrés Pena (HES-SO), Prof. Derek Lomas (TU Delft), Mercedes Arnús Arraut (astroloog), Matias de Stefano (oprichter Arsayian Foundation), Cesar Majorana (journalist), Dr. Gavin Tran (Saccro-Occipital Technique) en Allessandra Cuellar (alchemist). Het geluidsontwerp is gemaakt door Eric Maltz, de aroma therapeutische geur door Noa Dold en Martina Janickova ondersteunde als project assistent. De ontwikkeling van het overkoepelende onderzoek voor LIQUID DREAMS wordt ondersteund door Stichting Stokroos en Tijl Fonds. Ga voor meer informatie naar deepplanetarysensing.com.

LIQUID DREAMS is onderdeel van de Museumnacht Enschede op 4 november en was onderdeel van GOGBOT festival van 7 t/m 10 september 2023.

LIQUID DREAMS invites you to journey through a speculative history of the relationship between human and mineral intelligence. The participatory research project of artist Annika Kappner explores holistic ways of relating with AI. Through experience, the exhibition presents a critical and poetic perspective on the role of technology.

Participants are invited to become part of the mineral kingdom. Like an algorithm, people are trained with a flow of images and sensory impressions about our relationship with minerals. LIQUID DREAMS uses the body in the analogue world as a medium to search for non-binary alternatives to dominant Western ways of perceiving and related uses of AI. The exhibition aims to decolonize and emancipate ways of feeling and sensing, enabling connection with and care for the self and the other – machine, human, animal, plant, mineral.

In the exhibition Annika intertwines rational analysis with embodied experience and intuition. She creates sensory scenographies in the extended field of painting, combining landscape, installation, performance, guided meditations, scents, and sound to create glitches in perception. Annika’s work seeks to add experiential perspectives to the contemporary relationship between humans, nature and technology. For example, she raises concepts such as non-duality and otherness to enable other ways of sensing.

LIQUID DREAMS is part of Deep Planetary Sensing, a participatory research project that explores embodied experiences of connectivity to our biosphere as mediated by contemporary technologies. This project proposes new ways of using and creating technology by accessing alternative ways of interacting with our planet through the somatic. The research is organized in five chapters around the alchemist elements Air, Earth, Fire, Water and Aether, their respectively sensorial qualities and experiential dimensions. Liquid Dreams is the final chapter of the first series and is connected to the element of Aether, the ubiquitousness and all-pervading nature of information.

Annika Kappner’s exhibition connects to Tetem’s program theme Futures Literacy, a skill that enables people to anticipate multiple possible futures. The exhibition is developed in collaboration with knowledge partners from Twente, Amsterdam, Tokyo and Berlin. During a development trajectory in November 2022, Annika deepened her research with help from UTwente and members of the ITC Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation and Saxion University of Applied Sciences. Annika broadened her research on different aspects and applications of AI from a legal and ethics perspective, in the field of nanotechnology, geo-information science and applied sciences. The research was further shaped through interviews with Prof. Carlos Andrés Pena (HES-SO), Prof. Derek Lomas (TU Delft), Mercedes Arnús Arraut (astrologer), Matias de Stefano (founder Arsayian Foundation), Cesar Majorana (journalist), Dr. Gavin Tran (Saccro-Occipital Technique) and Allessandra Cuellar (alchemist). The sound design was created by Eric Maltz, the aroma therapeutic fragrance by Noa Dold and Martina Janickova supported as project assistant. The overarching research for LIQUID DREAMS is supported by Stokroos foundation and Tijl Fund. For more information and resources visit deepplanetarysensing.com.

LIQUID DREAMS is part of the Museumnacht Enschede on 4 November and was part of GOGBOT festival from 7-10 september 2023.

Mastodon