Playbour City Engines

Zet dit event in mijn agenda
17-06-2020 08:06 25-05-2024 06:05 Amsterdam Playbour City Engines In de interactieve playgrounds Playbour City Engines onderzoekt The Rodina de vervagende grenzen in de virtuele wereld, beïnvloed door ons gedrag, verlangens en interacties. Playbour is een volledige online expositie bestaande uit verschillende speelse, interactieve en surreële werelden waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. , ,

De grenzen tussen werk en vrije tijd vervagen en gaan steeds meer in elkaar over. We zijn in toenemende mate verbonden in een multi-internet realiteit. Dit schemergebied tussen werk en spel wordt ‘playbour’ genoemd. We zijn allemaal spelers in deze online game geworden. Wat gebeurt er met het spel en het speelveld in een omgeving waarin ons gedrag continu data produceert en waarin de interactie tussen onszelf en de stad digitaal en zelfs virtueel geworden is?

Playbour City Engines is een digitale interactieve playground, gemaakt door ontwerpersduo The Rodina. In deze virtuele spelomgeving ervaar je hoe werk en spel in elkaar opgaan. Gefascineerd door de virtuele stad als speeltuin – als gevolg van automatisering, gamification en datacollectie – richt The Rodina zich op de transformatie van (online) openbare ruimtes tot speellocaties. Wat vroeger geheel buiten de grenzen van het werk viel – zoals vrije tijd en familietijd – wordt door verschillende digitale platforms instrumenteel ingezet. Als we steden beschouwen als ecologieën die steeds afhankelijker worden van online communicatie en automatisering, dan worden alle burgers langzaam omgevormd tot spelende arbeiders die informatie, data en afbeeldingen produceren. Door deze fundamentele verschuiving in de rol van de bewoners verandert de stad in een netwerk van verschillende sensoren, technologieën en onderliggende infrastructuren.

Voor de tentoonstelling, die volledig online is, heeft The Rodina in opdracht van Tetem een interactieve virtuele speeltuin gemaakt. Het publiek kan de tentoonstelling en de 3D-ruimtes makkelijk ervaren zonder extra programma’s op de computer te moeten installeren. Meerdere gebruikers kunnen naar binnen ‘lopen’ en in de digitale speeltuin van Playbour City Engines spelen en met elkaar communiceren. Gedurende de tentoonstellingsperiode zijn verschillende hoofdstukken onthuld:

Chapter I: 17 Juni 2020 om 20:00 uur  – Lancering met Transaction Party in samenwerking met Yessica Deira

Chapter II: 24 September 2020 om 19:00 uur – The Elephant in the room in samenwerking met School of Speculation, London

Chapter III: 3 December 2020 om 19:00 uur – Lancering Transforming Desires in samenwerking met Handi Kim tijdens The Overkill Festival

Chapter IV: 23 Februari 2021 om 19:30 – When Reality Becomes Like a Game

Playbour City Engines is ontwikkeld binnen de programmalijn Driving Technology van Tetem. De tentoonstelling bouwt voort op het doorlopende onderzoek van The Rodina naar performativiteit in kunst en ontwerp en de gedeelde vraag hoe we verbondenheid en gemeenschappelijkheid kunnen opbouwen via digitale platforms.

Lees meer over het onderzoek en de tentoonstelling in de blog Play in Information Society geschreven door The Rodina.

“De uurtjes Candy Crush op kantoor zijn kostbare arbeid en de zelfscanner in de supermarkt is een gokkast.”

Een gesprek met The Rodina over de verschuivende grens tussen arbeid en spel en hun online project Playbour City Engines. “Ons hoofddoel is laten zien hoe spel ingezet wordt als kapitalistisch instrument.” Lees het gesprek tussen The Rodina en Maarten Buser op Metropolis M.

Borders between play and labour are disappearing. Work time and leisure have become unified in one never-ending shift. This is especially articulated through our networked presence in multi-internet reality. Every hour of our play, every minute of entertainment and every megabyte of shared data is collected. This realm of the lost division between labour and play is called playbour. All of us have become players in this game. What is happening with the play, playfulness and playgrounds in an environment where an interaction between the city space, its inhabitants, and services is becoming digital and even virtual?

Playbour City Engines is a digital interactive playground created by designer duo The Rodina. By entering this virtual environment you can examine how work and play are becoming merged, dematerialised and automated. Fascinated by seeing the virtual city as a playground – as a result of automation, gamification and data-collection – The Rodina focuses on the transformation of (online) public spaces into sites of play. What used to be regarded as wholly outside the bounds of work – free time, family time and leisure – has been instrumentalized by digital production on various platforms. If we think of cities as ecologies increasingly dependent on online communication and automation, then all citizens are slowly turned to the workers-playbourers producing information, data and images. This fundamental shift in the role of the inhabitants is changing the city itself into a network of various sensors, capture devices and underlying infrastructures.

For this fully online exhibition commissioned by Tetem, The Rodina has created an interactive virtual playground. You can easily enter and experience the exhibition and its 3D spaces without installing extra programs on your computer. Multiple users can ‘walk’ inside and play inside the digital playground of Playbour City Engines. During the exhibition period various chapters have been revealed:

Chapter I: 17 June 8 PM 2020 – Launch with Transaction Party with Yessica Deira

Chapter II: 24 September 7 PM 2020 – The Elephant in the room in collaboration with School of Speculation, London 

Chapter III: 3 December 7 PM 2020 – Launch Transforming Desires with Handi Kim during The Overkill Festival

Chapter IV: 23 February 2021 7:30 PM – When Reality Becomes Like a Game

Playbour City Engines has been developed within Tetem’s program line Driving Technology. The exhibition expands The Rodina’s ongoing investigation of performance and performativity in design and the shared question how we can build closeness and commonness through digital platforms.

Read more about the research and the exhibition in the blog post Play in Information Society written by The Rodina.

Mastodon