Gratis

Opening expositie: donderdag 11 november van 17:00-19:00 uur.
Reserveren is niet nodig.

Openingstijden tussen 12 en 21 november:
woensdag t/m zondag 13:30-17:00 uur
Reserveren is niet nodig.
Pay what you want

Geldig coronatoegangsbewijs en ID-bewijs verplicht (vanaf 13 jaar).

Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede, Nederland
receptie@tetem.nl
053-2308791
Open deze route in je routeplanner

SprintExpo ‘If it fools you, it is not fake’

Voor de expositie ‘If it fools you, it is not fake’ ontwikkelen kunstenaars Valentina Gal, Diana Gheorghiu en Sonia Mangiapane nieuw werk waarmee ze de betekenis van meerstemmigheid (polivocality) onderzoeken. Ze hebben daarbij samengewerkt met Nishant Shah. Nishant is feminist, humanist, technologist en onderzoeker aan ArtEZ University of the Arts. Er is gekeken hoe meerstemmigheid een passende plek kan krijgen in de huidige, op technologie georiënteerde samenleving en hoe ruimte kan worden geboden aan degenen die doorgaans worden uitgesloten van dominante normatieve verhalen. Kan meerstemmigheid bijdragen aan inclusiviteit en de diversiteit van de samenleving of is het een utopisch ideaal en dus onbereikbaar? De nieuwe werken worden in Tetem gepresenteerd in de tentoonstelling ‘If it fools you, it is not fake’ en maken onderdeel uit van Fotomanifestatie Enschede 2021.

Valentina Gal is als fervent gamer bekend met online communities. Via platforms als Twitch of Reddit onderzoekt zij online subculturen zoals furry fandom, cosplayers en – voor deze expositie – de wereld van Vtubers (Virtual YouTubers). Het internet biedt een relatief veilige ruimte voor wie zich wil uiten en zorgt tegelijkertijd voor een lage drempel om kritiek te geven. De avatar staat voor Valentina centraal in deze discrepantie tussen online vrijheid en kritiek. Met een live filter kunnen streamers hun uiterlijk zodanig aanpassen dat ze anoniem zijn en tegelijkertijd een unieke hybride digitale persoonlijkheid hebben. Valentina’s interactieve video-installatie kan als zo’n Avatar worden gezien: een filter dat over onze fysieke ruimte is geplaatst en een licht werpt op de online wereld van streamers, terwijl het zijn schaduwkanten onthult.

Diana Gheorghiu gebruikt computer gegenereerde personages om onderwerpen als zelfzorg, nieuwe voeding en de welzijnsindustrie te verkennen. Haar werk volgt op haar onderzoek naar online communities die een gezonde levensstijl promoten. Haar onderzoek vindt plaats binnen de filosofie van de wellness-industrie waar een subtiele verschuiving van maatschappelijke naar individuele verantwoordelijkheid plaatsvindt. Diana’s werk biedt kritiek op de druk die op het individu wordt gelegd om een gezond leven te leiden en daarmee gepaard gaande gevoelens van schuld, angst en een gebrek aan verbondenheid. Voor deze expositie creëert Diana een digitale influencer die diens eigen praktijk uitvindt en verkoopt. Ze laat hiermee zien hoe gemakkelijk het is om een wellness-methodologie binnen een online community te bouwen.

Sonia Mangiapane is een foto- en mediakunstenaar die werkt met processen die voornamelijk worden bepaald door het gebruik van licht. De camera zelf speelt hierin een bescheiden rol. Sonia is geïnteresseerd in hoe wij natuurbeelden ervaren, die tot stand zijn gekomen door een cultureel geconstrueerde en fotografische lens. Voor deze expositie presenteert ze een selectie van stilstaande en bewegende beelden die onderzoeken hoe filters een oplossing kunnen bieden tegen informatie overload als een onbedoeld gevolg van meerstemmigheid. Wie creëert het verhaal? En wie bepaalt welke filters worden gebruikt? Sonia’s werk laat zien hoe het proces van filteren zowel informatie kan onthullen als verhullen.

‘If it fools you, it is not fake’ maakt deel uit van Tetem’s SprintExpo traject waarin opkomende kunstenaars in enkele maanden toewerken naar de realisatie van een nieuw werk. De SprintExpo ‘If it fools you, it is not fake’ is ontwikkeld in het kader van Fotomanifestatie Enschede 2021. Fotomanifestatie Enschede vindt plaats van 10 oktober t/m 19 november en heeft als thema ‘Colors of Life’. Exposities zijn te zien op verschillende plekken in de stad. Naast de tentoonstelling ‘If it fools you, it is not fake’ kunnen bezoekers in het lab van Tetem ook experimenteren met hedendaagse fotografische technieken.

For the exhibition ‘If it fools you, it is not fake’, artists Valentina Gal, Diana Gheorghiu and Sonia Mangiapane are developing new works in which they investigate the meaning of polyvocality. They collaborated with Nishant Shah, a feminist, humanist, technologist and researcher at ArtEZ University of the Arts. They explored how polyvocality might find a suitable place in today’s technology-oriented society and how agency can be given to those typically excluded from dominant normative narratives. Can polyvocality contribute to the social inclusivity and the diversity of society or is it a utopian ideal and therefore unattainable? The new works are presented in the exhibition ‘If it fools you, it is not fake’ in Tetem, during the Photo Festival Enschede 2021.

An avid gamer, Valentina Gal is all too familiar with the customs of online communities. On platforms such as Twitch or Reddit, she researches online subcultures like the furry fandom, cosplayers and – for this exhibition – the world of Vtubers (Virtual YouTubers). The internet offers a relatively safe space for those who want to express themselves, and at the same time provides a low threshold for others to express criticism. The avatar is a central element in this balancing act of online freedom and critique. A live filter allows streamers to modify their appearance in such a way that they are anonymous and at the same time have a unique hybrid digital personality. Valentina’s interactive video-installation can be read as such an Avatar – a filter overlaying our physical space that shines light on the online world of streamers, while revealing its shadowy sides.

Diana Gheorghiu uses computer generated characters to explore the topics of self-care, new food, and the wellness industry. Her work follows on from her research into online communities that promote healthy lifestyles. Her research takes place within the philosophy of the wellness industry that has undergone a subtle shift from social to individual responsibility. Diana’s work criticizes the pressure placed on the individual to lead a healthy life and the accompanying feelings of guilt and anxiety and a lack of belonging. For this exhibition Diana creates a digital influencer who invents and sells their own practice, demonstrating how easy it is to construct a wellness methodology within an online community.

Sonia Mangiapane is a photomedia artist working with processes defined primarily by their use of light, as opposed to the exclusive use of the camera. She is interested in how we mediate our experiences of Nature through both culturally constructed and photographic lenses. For this exhibition she presents a selection of still and moving image works exploring how filters can offer an antidote to information overload—an unintended consequence of polyvocality. But who applies those filters? Who decides which filters are used? Sonia’s work exposes how the process of filtering can reveal, but also obscure information; inviting us to question who controls the narrative.

‘If it fools you, it is not fake’ is part of Tetem’s SprintExpo program in which emerging artists work towards the realization of a new work over the course of a few months. The SprintExpo ‘If it fools you, it is not fake’ has been developed in connection to the Photo Festival Enschede 2021. Between October 10th and November 19th, the Photo Festival Enschede with the theme ‘Colors of Life’ holds different exhibitions that can be seen at various locations in the city. In addition to the exhibition ‘If it fools you, it is not fake’, visitors can also experiment with contemporary photographic techniques in Tetem’s lab.

Practical information:
Opening exhibition: Thursday 11 November from 5:00 pm to 7:00 pm.
Reservation is not necessary.

Opening hours between 12 and 21 November:
Wednesday to Sunday 13:30-17:00
Reservation is not necessary.
Pay what you want

Please note that – following the national RIVM guidelines – for all visitors of 13 years and older: a valid coronavirus entry pass and valid ID are obligatory.

Mastodon