The Factory of Electric Dreams

De coronapandemie heeft de ontwikkelingen en toepassingen van AI robotica versneld om ons als mens minder kwetsbaar en onze samenleving veerkrachtiger te maken. Maar verbeteren deze technologische innovaties onze gezondheid en ons welzijn ook? Welk effect hebben de opkomst van robotica en kunstmatige intelligentie op onze samenleving en wie heeft daar het meeste baat bij?

Ontdek en creëer een mogelijke toekomstvisie in The Factory of Electric Dreams – een hybride tentoonstelling ontwikkeld door Mary Ponomareva – waarin een symbiose tussen mens en robot de nieuwe levensvorm is geworden. Het publiek wordt uitgenodigd om aan de hand van vroegere en toekomstige samenlevingen nieuwe visies op de toekomst te creëren.

Betreed de fabriek van maakbare idealen
The Factory of Electric Dreams heeft tijdens de pandemie met behulp van levensverbeterende technologie de kwaliteit van leven ingrijpend veranderd. De door mensen verwoeste wereld is met behulp van Artificial Intelligence en Augmented Reality in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Een mens-robot-symbiose is de allerhoogste levensvorm geworden, waarin de sterkste kwaliteiten van een mens en robot zijn gecombineerd om in een gelukkiger en meer productieve wereld te leven. Er is in de buitenwereld geen gevaar meer voor de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. In The Factory of Electric Dreams kan je je bewustzijn en zintuigen verbinden met een robotstructuur via een Life Enhancer-app. Je kunt arbeidspunten verdienen door jouw EQ (Emotionele intelligentie), IQ (Intelligentiequotiënt) en SQ (Spirituele intelligentie) te lenen aan een robot die het werk voor je doet. Je kunt je verdiende punten inzetten om de buitenwereld veilig te ervaren in tijden van hoge besmettingsrisico’s. The Factory of Electric Dreams heeft een revolutie teweeggebracht in ‘het zijn, voelen en leven’. Het brengt de mens en de robot samen een stap verder. Het is aan jou om te beslissen wie de verantwoordelijkheid draagt ​​en of deze fabriek een toekomst laat zien waarin jij zou willen leven.

Deze hybride tentoonstelling van Mary Ponomareva reflecteert op de ethische implicaties van de zich snel ontwikkelende robottechnologieën en op existentiële vragen over wat het betekent om mens te zijn. De tentoonstelling is ontwikkeld binnen Tetem’s programmalijn Driving Technology, waarmee Tetem samen met kunstenaars en ontwerpers onderzoek doet naar de invloed van technologie op onze samenleving en de interactie tussen mens en machine.

De tentoonstelling The Factory of Electric Dreams kan fysiek, online en op afstand via de robot worden ervaren. Klik hier voor de actuele openingstijden en situatie rondom de ontwikkelingen van het coronavirus.

The covid crisis has accelerated the development and application of AI and robotics in order to make us humans less vulnerable and our society more resilient. But do these technological innovations also improve our health and well-being? What will the rise of robotics and AI do to our society and whose interests will be supported?

Discover and create a possible vision of the future in The Factory of Electric Dreams – a hybrid exhibition developed by Mary Ponomareva – in which a human-robot symbiosis has become the supreme form of living. You are invited to unveil the traces of past and future societies and to build new visions of the future together.

Enter the factory of new ideals
The Factory of Electric Dreams was able to revolutionize the quality of life during the pandemic using  life enhancement technologies. The world ruined by humans was recreated to its normal state using Artificial Intelligence and Augmented Reality. A human-robot symbiosis has become the supreme form of living, fusing divine capabilities of a human being and the machine in order to build a happier and more productive world. There is no more danger for the fragility of the human body in the outside world. In The Factory of Electric Dreams you can connect your consciousness and senses to a robotic structure through a Life Enhancer app. You can earn Labour Points by lending your EQ (Emotional intelligence), IQ (Intelligence quotient) and SQ (Spiritual intelligence) to a robot to do the work for you. You can spend your points to safely experience the outside world in times of high contagion risks. The Factory of Electric Dreams has revolutionized the ‘being, feeling and living’. It brings the human and the robot one step further together. It is up to you to decide who bears the consequences and if this factory is a vision of a future you would like to live in.

This hybrid exhibition by Mary Ponomareva reflects on the ethical implications of the rapidly developing robotic technologies as well as existential questions of what it means to be human. The exhibition has been developed within Tetem’s program line Driving Technology, in which Tetem investigates the influence of technology on our society and the interaction between man and machine.

The exhibition The Factory of Electric Dreams can be experienced physically, online and remotely with a robot. Click here for the current opening hours and situation regarding the developments of the corona virus.