The Factory of Electric Dreams

Zet dit event in mijn agenda
30-10-2020 12:10 13-06-2024 09:06 Amsterdam The Factory of Electric Dreams Mary Ponomareva neemt ons met haar tentoonstelling The Factory of Electric Dreams mee in de wereld van tech-gecentreerde clichés, om vanuit daar een inclusieve toekomst te kunnen bouwen. Ontdek en creëer een mogelijke toekomstvisie in deze interactieve sci-fi fabrieksfaciliteit. Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede

Kunstenaar en ontwerper Mary Ponomareva neemt ons met haar tentoonstelling The Factory of Electric Dreams mee in de wereld van tech-gecentreerde clichés, om vanuit daar een inclusieve toekomst te kunnen bouwen. In de vorm van een sci-fi fabrieksfaciliteit, een video-installatie en een interactieve game-ervaring speculeert de tentoonstelling over een toekomst die wordt beïnvloed door de technologie genaamd Life Enhancer. Life Enhancer biedt – in de vorm van een dienst – zijn gebruikers de mogelijkheid om verder te reiken dan het menselijke potentieel. Het speelt met ideologieën van verhoogde productiviteit en onbeperkte winst binnen kapitalistische systemen. Life Enhancer doet een beroep op het transhumanisme dat alles aan een mens kan bieden door het menselijke lichaam te laten versmelten met dat van een robot.

De tentoonstelling gebruikt de visuele esthetiek van cliché toekomstbeelden als aanleiding om een collectieve en frisse blik op de toekomst te creëren. En om wat Mark Fisher definieerde als ‘geannuleerde toekomsten’ te voorkomen. De tentoonstelling wil de discussie stimuleren over wie eigenaar van de vooruitgang zou moeten zijn? Moet de regulering van technologieën komen te liggen bij bedrijven, overheid, wetenschappers of mensen? Hoe kunnen we zorgen dat deze technologieën inclusief zijn en vérder gaan dan de clichés?

Video-installatie
De video-installatie neemt de bezoeker mee in een verhaal over levensverbeterende technologieën en mensen die cyborgachtige avatars zijn geworden. De bezoeker volgt de digitale fabrieksarbeider genaamd Donna in ‘zijn’ emotionele ontwikkeling van onderdompeling, ontkenning, innerlijk conflict, reflectie, realisatie en actie. Het videowerk onderzoekt mogelijkheden om ons als mens op een duurzame en inclusieve manier te ontwikkelen, evenals wat het betekent om mens te zijn.

Interactieve game-ervaring
De interactieve spelomgeving fungeert als een doolhof van portalen waardoor je kunt teleporteren in tijd en ruimte en waar je mogelijke toekomstscenario’s kunt testen. In deze virtuele omgeving bevind je je middenin The Factory of Electric Dreams. De portalen zijn metaforische deuren naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Sommige portalen worden geopend op basis van jouw antwoorden en opvattingen over robotisering en AI. Op basis van je beslissingen zal de Portal of Future Possibilities één toekomstvisie per keer openen. Dit werk zet aan tot reflectie over de mogelijke implicaties van opkomende technologieën door middel van digitale speculatie en door absurde scenario’s te bedenken die inclusieve belangen nastreven.

Driving Technology
Deze hybride tentoonstelling van Mary Ponomareva reflecteert op de ethische implicaties van de zich snel ontwikkelende robottechnologieën en op existentiële vragen over wat het betekent om mens te zijn. De tentoonstelling is ontwikkeld binnen Tetem’s programmalijn Driving Technology, waarmee Tetem samen met kunstenaars en ontwerpers onderzoek doet naar de invloed van technologie op onze samenleving en de interactie tussen mens en machine.

De tentoonstelling The Factory of Electric Dreams kan fysiek, online en op afstand via de robot worden ervaren. De tentoonstelling groeit doorlopend met nieuwe inzichten, toekomstvisies en digitale karakters binnen het doorlopende onderzoek van Mary Ponomareva. Lees meer over haar onderzoek in de blog Thinking doesn’t need to be high bandwidth.

I.v.m. de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en de aangescherpte maatregelen, check de actuele openingstijden via tetem.nl/reserveren.

With her exhibition The Factory of Electric Dreams, artist and designer Mary Ponomareva takes us into the world of tech-centered clichés, in order to create a collective and fresh view of the future which includes all human beings.

In the exhibition you will enter a factory facility that resembles a sci-fi environment. Upon entering you will be given a tour and the opportunity to explore ‘doom proof’ possibilities for the future. In the shape of video-installations and an interactive game experience, The Factory of Electric Dreams speculates about a future influenced by the technology called Life Enhancer. Life Enhancer – in the form of a service – offers its users to reach beyond human potential. It flirts with the ideologies of enhanced productivity and unlimited profit within capitalist systems. Life Enchancer appeals to transhumanism and can offer everything to a human being by merging the human body with that of a robot.

Exhausting the sci-fi/futurist visual aesthetics, the exhibition aims to create a collective and fresh view of the future, and prevents what Mark Fisher defined as ‘cancelled futures’. The exhibition wants to stimulate the discussion about who should be given the ownership of progress? Should the regulation of technologies belong to the corporations, government, scientists or people? How can we ensure that these technologies are inclusive and go beyond the clichés?

Video-installation
The video-installation takes the visitor through a story about life-enhancing technologies and humans who have become cyborg-like avatars. The visitor follows the digital factory worker called Donna in ‘its’ emotional states of immersion, denial, inner conflict, reflection, realization and action. The video work explores opportunities to develop ourselves as humans in a sustainable and inclusive way, as well as the metaphysical and existential role of human beings.

Interactive game experience
The environment of the game acts as a maze of portals and possibilities through which the user can teleport in space and time and ‘test’ possible future scenarios. In this virtual environment, you will find yourself inside The Factory of Electric Dreams. The portals are metaphorical doors to new technological developments. Some portals are opening based on your answers and views regarding robotization and AI. Based on your decisions, the Portal of Future Possibilities will open one vision at a time. This work reflects on the possible implications of emerging technologies in a vivid and immersive form through digital speculation and by envisioning absurd scenarios in order to reach for inclusive interests.

Driving Technology
This hybrid exhibition by Mary Ponomareva reflects on the ethical implications of the rapidly developing robotic technologies as well as existential questions of what it means to be human. The exhibition has been developed within Tetem’s program line Driving Technology, in which Tetem investigates the influence of technology on our society and the interaction between man and machine.

The Factory of Electric Dreams can be experienced physically, online and remotely by robot. The exhibition will continue to evolve in the coming months with new insights, visions of the future and digital characters within Mary Ponomareva’s ongoing research. Read more about her research in the blog Thinking doesn’t need to be high bandwidth.

Due to current coronavirus developments and related safety measures, please check the opening hours at tetem.nl/reserveren.

Mastodon