Het spelende en makende kind

Publiceerdatum: 4 februari 2022

Het Maker Festival Twente (MFT) is in de afgelopen jaren steeds meer gedecentraliseerd, inmiddels is sprake van een stevige inbedding in alle 14 Twentse gemeenten. Het is nu tijd voor de volgende stap: de samenstelling van ons publiek sociaal diverser maken. In samenwerking met de SES (Stichting Enschedese Speeltuinen) zullen we in de maanden voorafgaand aan het MFT in 17 Enschedese speeltuinen programma aanbieden dat kinderen/jongeren de mogelijkheid biedt hun technische en creatieve vaardigheden te ontdekken en te leren door te dóén en zélf te maken!

Vrijwilligers van de speeltuinvereniging worden getraind in het werken met de Make-It kits. In iedere speeltuin gaan onze techniekcoaches op een aantal momenten, samen met de vrijwilligers van de speeltuin, activiteiten verzorgen. Als dit goed gaat voorzien we de speeltuinen van materiaal om zelfstandig vervolgworkshops te kunnen geven. Bianca de Groot is vanuit Tetem betrokken bij het project. “Ik vind het prachtig wanneer cultuur verbonden kan worden aan maatschappelijke opgaven en we op deze manier écht een inclusief programma kunnen maken! Speeltuinen hebben een brede, maatschappelijke rol en de toegang is zeer laagdrempelig. Het is een plek waar kinderen fysiek bewegen en samen leren spelen. Maar ook een plek waar kinderen nieuwe vaardigheden kunnen leren. Daarnaast is het bij uitstek dé plek waar nieuwe ontmoetingen tot stand kunnen komen tussen mensen met verschillende achtergronden. Vanuit het VSB fonds hebben we een mooie subsidie ontvangen om dit project te realiseren. Half februari starten we met de eerste trainingen voor de medewerkers van de speeltuinen!”

Het project heeft een dubbele doelstelling. Door samen te werken met de speeltuinen kunnen we méér kinderen bereiken die doorgaans geen gebruik maken van culturele voorzieningen en hen enthousiast maken voor deelname aan het MFT in mei. Daarnaast kunnen medewerkers van de speeltuinen kinderen/jongeren ondersteunen en begeleiden op het gebied van digitaal bewustzijn en bij de keuzes waar ze voor staan ten aanzien van een mogelijke vervolgopleiding en beroep. “De basis van het programma wordt verzorgd door mensen uit de vertrouwde omgeving van het kind. In aanvulling daarop kan Tetem programma bieden met nieuwe technologieën die heel arbeidsintensief zijn of veel bijzonder materiaal vragen. Via dit project wordt techniek onderdeel van de dagelijkse leefwereld van het kind. Het is prachtig om te zien hoe trots kinderen zijn als ze zelf een bewegende robothand hebben gemaakt, of een huis met verlichting op zonne-energie!”

Door partners uit het sociale domein op te leiden en toegang te geven tot de middelen borgen we de inbedding van de Make-It kits en zorgen we ervoor dat kinderen/jongeren ook ná het MFT in de eigen leefomgeving toegang houden tot nieuwe maaktechnieken. “De speeltuinen vormen een belangrijke nieuwe verbinding in het grote, op maakcultuur gerichte leerecosysteem wat we tot stand willen brengen in Enschede en de regio Twente. Dit jaar starten we met 17 Enschedese speeltuinen, omdat daar warme contacten liggen en deze speeltuinen ons al kennen. Als alles goed loopt gaan we volgend jaar uitbreiden naar andere gemeenten!”

~ Interview met Bianca de Groot, educatief medewerker Tetem, door Maika Eggink

Vorige blogs

2022 ongewoon van start

Voor de tweede keer op rij starten we het nieuwe jaar in een lockdown situatie, het blijft nog steeds onwerkelijk. Op programmaniveau kunnen we als organisatie inmiddels snel schakelen. De tentoonstelling Eclipse van Ali Eslami en Mathilde Renault is meteen online gegaan via het live streaming-platform Twitch. En we hadden een primeur met een nieuwjaarsborrel in de digitale wereld van […]

BasisLab in 14 Twentse Maakplaatsen

We vragen elke vijfjarige: wat wil je later worden? Alleen al door die vraag te stellen planten we een specifiek wereldbeeld in iemands hoofd: dat er voor iedereen zoiets zou bestaan als slechts één bestemming, één enkele bezigheid waar je je totale leven aan zal gaan wijden. In de praktijk zijn beroepen al lang niet meer zo strak omlijnd en […]