Publiek

Tentoonstellingen
Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden en verbeelden vanuit de inhoud centraal. Tetem is betrokken bij de wereld van nu en doet samen met creatieve makers en projectpartners onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk in aansluiting op het onderzoek en de programmalijnen van Tetem. Met deze werkwijze willen we mensen helpen zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving.

Programmalijnen van Tetem:

  • Driving Technology (2017-2020): Digitale media en technologie beïnvloeden de manier waarop de samenleving functioneert, hoe veiligheid en privacy wordt ervaren en hoe wij denken over tijd en ruimte. Technologische ontwikkelingen hebben impact op het persoonlijke en professionele gedrag van mensen en dragen bij aan een steeds veranderende visie op onze samenleving. Het gaat hierbij zowel om de wijze waarop technologie de mens en maatschappij aanstuurt, als om bestúring van die technologie; wie beheert deze laag, wie geeft deze vorm en in wiens belang? Hoe houden wij als burgers zeggenschap over de digitale platforms? Hoe beïnvloedt technologie ons dagelijks leven en sociale processen? Hoe houden we oog voor de belangen die gemoeid zijn met technologie? Welke keuzen liggen achter de gebruikte algoritmes? Wie bepaalt welke data verzameld worden? Hoe zorgen we dat big data geen privaat bezit worden?
  • Walk-in Worlds (2019-2020): Walk-in Worlds is de doorontwikkeling van de programmalijn Living together with strangers. Hiermee wordt verdieping gegeven aan het thema ‘samenleven met een tussen vreemden’. Bij Walk-in Worlds gaat het om de interactie tussen verschillende culturen en werelden. De programmalijn richt zich primair op de meerwaarde en opbrengsten van diversiteit; een kleurrijke visie, die uitgaat van kansen, mogelijkheden en ontmoeting. Wat gebeurt er als we het contact daadwerkelijk aangaan - de verbinding leggen - zonder daarbij bepaalde confrontaties uit de weg te gaan? Wat levert deze interactie ons op? Individueel en voor de samenleving als geheel? Wat betekent diversiteit binnen de cultuur, maar ook bij de kunstenaar zelf? Wat betekent integratie, zowel tussen bevolkingsgroepen, als binnen de culturele sector zelf?
  • Happy Incidents (2021-2022): In een samenleving die steeds individueler en complexer wordt, is het van belang dat we relaties aangaan en verbindingen leggen; je hebt elkaar nodig om verder te komen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we streven naar inclusiviteit. Er moet ruimte blijven en oog zijn voor onverwachte gebeurtenissen, vondsten en ontmoetingen - happy incidents - die iets goeds en positiefs voortbrengen. Wat gebeurt er als we verder kijken dan onze eigen leefwereld? Hoe creëren we de ruimte die nodig is om te ontdekken wat we niet hadden verwacht? Hoe zorgen we dat in de wereld van nu - waarin verveling geen plaats heeft - ruimte blijft voor de rust die nodig is om optimaal vindingrijk te zijn?
  • Society 5.1 (2021-2024): In een samenleving waarin technologie een steeds belangrijker rol inneemt is het van belang dat we technologie zó inzetten dat ze maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunt en knelpunten helpt op te lossen. Daarbij rekening houdend met de diversiteit van de samenleving zodat alle groepen kunnen deelnemen. Hoe kunnen techniek en data ingezet worden bij het vervullen van individuele wensen en behoeften? Welke ethische aspecten spelen hierbij een rol? Welke consequenties hebben onze keuzes voor de samenleving? Hoe ziet een wereld eruit waarin mensen en machines samenleven? En welke nieuwe kansen biedt de relatie tussen mens en machine op artistiek vlak?

Events
In aansluiting op het tentoonstellingsprogramma vindt onder de noemer Events een randprogrammering plaats. Het tentoonstellingsprogramma en het onderzoek daaromheen vormen - direct en indirect - de basis voor deze events. Om goed op de actualiteit te kunnen inspelen kent de programmering van events een doorlooptijd van twee tot vier maanden. Bij het ontwikkelen en realiseren van events werkt Tetem veelal vanuit co-creatie, hierbij staat verbinding vanuit de inhoud voorop. De diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking leiden tot activiteiten als artist-talks, ontwerpateliers, symposia, kennisateliers, workshops etc.

Stadsprogramma
Tetem zoekt doelgericht de samenwerking met groepen uit de samenleving. Dit doen we door samen met partners uit het sociale domein programma’s te ontwikkelen onder de noemer Stadsprogrammering. Partners zijn hierbij niet alleen toeleverancier voor deelnemers maar ook co-creator van het event. Het ontwikkelde programma kan onderdeel uitmaken van de reguliere publieksactiviteiten, maar kan ook op verzoek van een speciale doelgroep worden gemaakt. Binnen de ontwikkeling van het inhoudelijke programma wordt samengewerkt met kunstenaars, ontwerpers, makers en professionals uit aangrenzende domeinen. Het Stadsprogramma richt zich op de stad en legt discipline overstijgend verbindingen met partners in Enschede.

Regio-events
De regiopositie van Tetem neemt toe en daarmee de diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking. Samen met bibliotheken en cultuurhuizen uit Twente ontwikkelen we programma’s onder de noemer Regio-events. Partners zijn co-creator van het event en het ontwikkelde programma maakt onderdeel uit van de reguliere publieksactiviteiten van de partner. Binnen de ontwikkeling van het inhoudelijke programma wordt samengewerkt met kunstenaars, ontwerpers, makers en professionals uit aangrenzende domeinen. Binnen de programmering van de regio-events worden discipline overstijgend verbindingen gelegd met partners uit heel Twente.

Exploring-Lab
Technologisering speelt een steeds belangrijker rol in de samenleving. Een groeiende groep bezoekers wil meer grip krijgen op veranderingen ingegeven door technologie, door zélf te experimenteren en nieuwe technieken te ontdekken. Men wil meedoen, creëren en ervaren. Het Exploring-Lab biedt ruimte aan deze vraag. De ervaringen die worden opgedaan tijdens het bekijken van de tentoonstellingen worden omgezet in activiteiten in het Exploring-Lab. Bezoekers maken kennis met de processen en technieken achter de kunstwerken en ontwikkelen zo een verbinding met de kunstwerken. Op deze manier ontstaat een kader waarin e-cultuur begrijpelijk wordt gemaakt. Het Exploring-Lab is zeven dagen per week geopend van 13.30 tot 16.30 uur.

WEEK-END
Medio 2020 krijgt Tetem naast de twee permanente tentoonstellingsruimten een extra tentoonstellingsruimte die alleen in het weekend geopend is. Deze ruimte heet WEEK-END. De tentoonstellingen in WEEK-END zullen zich richten op digitale media en e-cultuur. Er komen twee soorten tentoonstellingen: van studenten en van jong talent (recent afgestudeerde kunstenaars). In het programma voor studenten wordt gewerkt met (student)curator Emma Priester. In het programma voor jong talent wordt gewerkt met curator Marie Janin. Met de realisatie van WEEK-END willen we talent uit de regio in een vroeger stadium van hun ontwikkeling - al tijdens hun studie - aan ons binden en meer mogelijkheden bieden tot groei. Daarnaast biedt WEEK-END aanvullende mogelijkheden voor kunstenaars uit de regio en onze T@T-deelnemers. Deze nieuwe ruimte maakt dat we hen ook kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van een tentoonstelling in eigen organisatie.

Het tentoonstellings- en eventsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door: